اخبار روز 1399/4/1
برگزاری کارگاه تعلیم و تربیت معناگرا در نظام دانشگاهی برگزاری کارگاه تعلیم و تربیت معناگرا در نظام دانشگاهی یازدهمین جلسه کارگاه آنلاین فرهنگی با عنوان تعلیم و تربیت معناگرا در نظام دانشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد.