اخبار روز 1399/3/26
برگزاری جلسه همفکری دبیران فعال کانون های خیریه و جهادی دانشجویی برگزاری جلسه همفکری دبیران فعال کانون های خیریه و جهادی دانشجویی جلسه همفکری دبیران فعال کانون های خیریه و جهادی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
برگزاری سومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی برگزاری سومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرو در امر مبارزه با دخانیات دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرو در امر مبارزه با دخانیات تقدیر و تشکر رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور از معاونت فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در مبارزه با دخانیات.