اخبار روز 1399/3/25
جلسه HPH (بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت) در بیمارستان ضیائیان برگزار شد جلسه HPH (بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت) در بیمارستان ضیائیان برگزار شد پروژه HPH کمک خواهد کرد تا بیمارستان ضیائیان تأمین‌کننده سلامت مردم جامعه و بیمارستانی مناسب برای دانشگاه علوم پزشکی تهران که در راستای اجتماعی شدن دانشگاه گام برداشته است تبدیل شود.