اخبار روز 1399/3/20
داوود غفاری شهید مدافع سلامت داوود غفاری شهید مدافع سلامت وصیت نامه شهید: برای لذت بردن و داشتن زندگی آرام تنها به خدا توکل کنید و در تمام لحظه ها و کارها خدا را در نظر داشته باشید.