اخبار روز 1399/3/19
دانشجویان دغدغه مند و امیدوار نماد سرمایه اجتماعی در بحران کرونا هستند دانشجویان دغدغه مند و امیدوار نماد سرمایه اجتماعی در بحران کرونا هستند در نشست شورای فرهنگی دانشگاه، اقدامات فرهنگی بیمارستان بهارلو و بسیج دانشجویی در بحران کرونا موردبررسی قرار گرفت.
عطر نماز جماعات دوباره در دانشگاه جاری شد عطر نماز جماعات دوباره در دانشگاه جاری شد با حفظ فاصله گذاری اجتماعی در نمازخانه های دانشگاه عطر نماز جماعات جاری شد.
برگزاری کارگاه آنلاین سلامت روان و کرونا برگزاری کارگاه آنلاین سلامت روان و کرونا کمک کردن به دیگران باعث می شود شخص بخشی از سلامت خود را احیا کند.