اخبار روز 1399/3/17
دومین جلسه دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت‌ گیری دومین جلسه دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت‌ گیری دومین جلسه دوره‌ی تخصصی فنون مذاکره‌ی مشارکت‌ گیری باحضور دکتر محسن مسعودیان متخصص رفاه اجتماعی برگزار شد.