اخبار روز 1399/3/11
سلسله گفتمان های معناگرا سلسله گفتمان های معناگرا دکتر چراغی استاد تمام دانشکده پرستاری و مدیر گروه سلامت معنوی با موضوع دانشجو معناگرا سخنرانی می کند.