اخبار روز 1399/2/14
استفاده از ماسک برای چه کسانی توصیه می شود استفاده از ماسک برای چه کسانی توصیه می شود موثر بودن ماسک برای اطمینان از عدم نفوذ هوا و پرهیز از دست زدن به جدار داخلی و خارجی ماسک است. با این حال استفاده از ماسک (حتی به شکل صحیح و اصولی) به تنهایی جهت جلوگیری از ابتلا موثر نبوده و باید با شستشوی مکرر دست ها همراه باشد.