اخبار روز 1399/2/8
جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار در محل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.