اخبار روز 1399/2/6
شعار99/ مشارکتهای اجتماعی در مقابل با کرونا شعار99/ مشارکتهای اجتماعی در مقابل با کرونا باعنایت به نامگذاری روز ششم هفته سلامت به عنوان روز مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا معاونت فرهنگی دانشگاه پیام خود را در این روز به شرح ذیل اعلام می دارد.
شعار99/روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه شعار99/روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه باعنایت به نامگذاری روز پنجم هفته سلامت به عنوان روز روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا معاونت فرهنگی دانشگاه پیام خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.
اعمال مستحب شب و روز اول ماه رمضان اعمال مستحب شب و روز اول ماه رمضان و رمضان، ماهی است که او را عظمت و کرامت و شرافت، و فضیلت دادی، نسبت به ماه های دیگر.