اخبار روز 1399/2/4
خودمراقبتی اجتماعی خودمراقبتی اجتماعی خود مراقبتی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا
شعار سال99/هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا شعار سال99/هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا باعنایت به نامگذاری روز چهارم هفته سلامت به عنوان روز «هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا» معاونت فرهنگی دانشگاه پیام خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.