اخبار روز 1398/12/21
22 اسفندماه  روز بزرگداشت شهدا و روز تاسیس بنیاد شهید 22 اسفندماه روز بزرگداشت شهدا و روز تاسیس بنیاد شهید استاد شهید مطهری : شهدا شمع محفل بشریتند. سوختند و محفل بشریت را روشن کردند.