اخبار روز 1398/12/16
مدافعان سلامت در بیمارستان امام خمینی(ره) مدافعان سلامت در بیمارستان امام خمینی(ره) جهاد تنهادر جبهه ها و جنگ نیست.
مدافعان سلامت در بیمارستان سینا مدافعان سلامت در بیمارستان سینا تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران در بیمارستان سینا قابل تقدیر است.
مدافعان سلامت در بیمارستان شریعتی مدافعان سلامت در بیمارستان شریعتی آمادگی همکاران در تمامی مراکز دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدافعان سلامت در بیمارستان یاس مدافعان سلامت در بیمارستان یاس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بیمارستان مرجع و مورد اعتماد مردم از ساعات اولیه بحران بیماری کرونا در آماده ترین وضعیت قرار گرفتند.