اخبار روز 1398/11/30
برگزاری نشست کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد برگزاری نشست کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد نشست کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد با میزبانی دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی برگزارشد.
برگزاری آخرین جلسه ستاد فعالیت های جهادی در سال 98 برگزاری آخرین جلسه ستاد فعالیت های جهادی در سال 98 آخرین جلسه ستاد فعالیت های جهادی در سال 98 باحضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.