اخبار روز 1398/11/29
برگزاری کارگاه سلامت معنوی احکام نماز بیماران در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزاری کارگاه سلامت معنوی احکام نماز بیماران در بیمارستان مرکز طبی کودکان کارگاه باعنوان سلامت معنوی ،احکام نماز بیماران در مرکز همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان باحضور پزشکان، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، بهیاران و کمک بهیاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
برگزاری پنجمین جلسه‌ همکاری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی برگزاری پنجمین جلسه‌ همکاری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی پنجمین جلسه‌ نمایندگان دانشکده‌های داوطلب عاری از دخانیات دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی در خصوص "دانشگاه عاری از دخانیات" در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.