اخبار روز 1398/11/28
برگزاری سمپوزیوم مراقبت‌های حمایتی تسکینی کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان برگزاری سمپوزیوم مراقبت‌های حمایتی تسکینی کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان سمپوزیوم علمی یک روزه مراقبت‌های حمایتی تسکینی کودکان و نوزادان در روز جهانی سرطان کودکان در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور برگزار شد.