اخبار روز 1398/11/21
جلسه تدوین راهکارهای اجرایی کاهش مصرف پلاستیک  در استان تهران جلسه تدوین راهکارهای اجرایی کاهش مصرف پلاستیک در استان تهران جلسه تدوین راهکارهای اجرایی کاهش مصرف پلاستیک باحضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.