اخبار روز 1398/11/19
برگزاری جلسه مناسب سازی هنری فضای فیزیکی حوزه سلامت برگزاری جلسه مناسب سازی هنری فضای فیزیکی حوزه سلامت جلسه مناسب سازی هنری فضای فیزیکی حوزه سلامت باحضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
نشست مدیر مشارکت های مردمی با مدیر بیمارستان رازی نشست مدیر مشارکت های مردمی با مدیر بیمارستان رازی جلسه ای در خصوص توسعه و بهره گیری حداکثری از مشارکت های مردمی و اجتماعی در بیمارستان رازی برگزار شد.
کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد نشست کارگروه تخصصی تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد باحضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.