اخبار روز 1398/11/8
برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در نظام سلامت برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در نظام سلامت جلسه تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در نظام سلامت و شیوه نامه ارزیابی سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه گروه سلامت معنوی در مرکز علوم قرآن، حدیث وطب برگزاری اولین جلسه گروه سلامت معنوی در مرکز علوم قرآن، حدیث وطب اولین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اعضا این گروه برگزار شد.