اخبار روز 1398/11/5
جلسه هماهنگی هفتمین همایش تقدیر از حامیان و خیرین جلسه هماهنگی هفتمین همایش تقدیر از حامیان و خیرین مسئول تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه تاکید کرد: در همایش روز نیکوکاری در سیزدهم اسفندماه الگویی جدید از حمایت ارایه خواهد شد.