اخبار روز 1398/10/23
تشکیل کمیته های راهبردی و تخصصی  حوزه سازمان های مردم نهاد و خیرین خیرین عرصه سلامت تشکیل کمیته های راهبردی و تخصصی حوزه سازمان های مردم نهاد و خیرین خیرین عرصه سلامت کمیته های راهبردی و تخصصی مدیران و کارشناسان حوزه سازمان های مردم نهاد و خیرین عرصه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل وزارت بهداشت تشکیل شد.
برگزاری نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزاری نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.