اخبار روز 1398/10/20
برگزاری کارگاه راهکارها و قوانین حقوقی در حوزه تخلفات پزشکی برگزاری کارگاه راهکارها و قوانین حقوقی در حوزه تخلفات پزشکی نشست علمی راهکارها و قوانین حقوقی در حوزه تخلفات پزشکی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه با امتیاز فرهنگی در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد