اخبار روز 1398/10/7
حضور کارشناسان فرهنگی دانشگاه در آسایشگاه ثارالله حضور کارشناسان فرهنگی دانشگاه در آسایشگاه ثارالله به همت معاونت فرهنگی از جانبازان غیور آسایشگاه ثارالله عیادت شد.