اخبار روز 1398/9/22
برگزاری نشست علمی هوش مدیریتی برگزاری نشست علمی هوش مدیریتی دکتر مصدق:محققان نقش هوش هیجانی را در موفقیت مدیران بیشتر از هوش عقلی می دانند.