اخبار روز 1398/9/20
راه حل های ساده برای کاهش آلودگی هوا! راه حل های ساده برای کاهش آلودگی هوا! در مورد آلودگی هوا بیشتر بدانید!
برگزاری جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی برگزاری جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس دانشگاه باحضور معاونان فرهنگی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.