اخبار روز 1398/9/5
فرهنگ بسیجی فرهنگ جهاد فرهنگ بسیجی فرهنگ جهاد بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن.
برگزاری هفتمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزاری هفتمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه هفتمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.