اخبار روز 1398/9/3
مصاحبه ای با دکتر شهبازخانی استاددانشگاه و مدیرعامل انجمن سلیاک ایران مصاحبه ای با دکتر شهبازخانی استاددانشگاه و مدیرعامل انجمن سلیاک ایران دکتر شهبازخانی:20 کلینیک سلیاک در سطح کشورفعال کرده ایم.