اخبار روز 1398/8/27
امضا تفاهم نامه مجمع خیرین حامی فناوری با دانشگاه علوم پزشکی تهران امضا تفاهم نامه مجمع خیرین حامی فناوری با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم نامه ای چهارجانبه با هدف برقراری ارتباط مجمع خیران حامی فناوری بادانشگاه وبرخورداری ازظرفیت های طرفین امضا شد.
دکتر کریمی: سیاست دانشگاه در هر شرایطی، حفظ سرمایه انسانی است دکتر کریمی: سیاست دانشگاه در هر شرایطی، حفظ سرمایه انسانی است در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه، گزارش پیشرفت برنامه چهارساله (1400- 1397) معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه موردبررسی قرار گرفت.
برگزاری چهارمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه برگزاری چهارمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه چهارمین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.
جلسه مشترک معاونان فرهنگی و بهداشتی با دانشکده بهداشت جلسه مشترک معاونان فرهنگی و بهداشتی با دانشکده بهداشت جلسه مشترک معاونان بهداشتی، فرهنگی و رئیس دانشکده بهداشت در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.