اخبار روز 1398/7/24
برگزاری جلسه سیاستگذاری همایش روز جهانی داوطلب برگزاری جلسه سیاستگذاری همایش روز جهانی داوطلب جلسه سیاستگذاری همایش روز جهانی داوطلب 23 مهردرمحل معاونت فرهنگی برگزار شد.