اخبار روز 1398/7/21
برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح فرآیندها برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح فرآیندها جلسه آموزشی فرایند نویسی با حضور کارکنان معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
بیستم مهرماه روز بزرگداشت‌ حافظ شیرازی گرامی باد بیستم مهرماه روز بزرگداشت‌ حافظ شیرازی گرامی باد بدون اغراق می‌توان تاکید کرد خانه‌ای در ایران نیست که دیوان او را بر طاقچه نداشته باشد ......
بیستم مهرماه روز بزرگداشت‌ حافظ شیرازی گرامی باد بیستم مهرماه روز بزرگداشت‌ حافظ شیرازی گرامی باد بدون اغراق می‌توان تاکید کرد خانه‌ای در ایران نیست که دیوان او را بر طاقچه نداشته باشد ......
اتاق فکر به رنگ سلامت معنوی اتاق فکر به رنگ سلامت معنوی افتتاح گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث و طب