اخبار روز 1398/7/17
بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در بخش دانشجویی بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در بخش دانشجویی جلسه بررسی شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در بخش دانشجویی دوشنبه 15 مهر در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.