اخبار روز 1398/7/15
گزارشی در خصوص چگونگی وضعیت نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارشی در خصوص چگونگی وضعیت نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس و مسئول دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه،گزارشی از وضعیت نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه کرد که به شرح زیر می باشد.
اثر حماسۀ اربعین در تاریخ حیات بشر اثر حماسۀ اربعین در تاریخ حیات بشر اربعین یک مراسم مثل دیگر مراسم ها نیست، اربعین تغییردهندۀ تاریخ حیات بشر است.
همکاری بین بخشی دانشگاه و بخشداری بخش آفتاب همکاری بین بخشی دانشگاه و بخشداری بخش آفتاب نشست همکاری بین بخشی دانشگاه و بخشداری بخش آفتاب در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی دکتر رستمیان:تصمیم سازان راهکار پیشنهاد دهند، تصمیم گیران موانع موجود را برطرف خواهند کرد