اخبار روز 1398/7/10
برگزاری جلسه سلامت معنوی با حضور دکتر چراغی برگزاری جلسه سلامت معنوی با حضور دکتر چراغی جلسه " سلامت معنوی" سه شنبه نهم مهرماه با حضور معاون، مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی برگزار شد.
کارگاه حیا و نقش آن در زندگی ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد کارگاه حیا و نقش آن در زندگی ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد استاد پسندیده در این جلسه در رابطه با مفهوم عفاف و حیاء، خود مهار گری، ابعاد چهار گانه زندگی توضیحاتی داد.