اخبار روز 1398/7/9
اولین جلسه هم اتدیشی "بررسی شاخص های الگوی شادی در اسلام" برگزار شد اولین جلسه هم اتدیشی "بررسی شاخص های الگوی شادی در اسلام" برگزار شد اولین جلسه هم اتدیشی "بررسی شاخص های الگوی شادی در اسلام" دوشنبه 8 مهر در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
اردوی جهادی منطقه مرتضی گرد اردوی جهادی منطقه مرتضی گرد با همکاری مشترک ستاد فعالیتهای جهادی دانشگاه و گروه رهپویان سلامت اردوی جهادی منطقه مرتضی گرد برگزار شد.