اخبار روز 1398/7/7
روضه مانع تکرار حادثه کربلاست روضه مانع تکرار حادثه کربلاست روضه یکی از پدیده‌هایی است که باید نگاه‌مان را به آن عوض کنیم. نباید به روضه یک نگاه صرفاً عاطفی و احساسی داشت.