اخبار روز 1398/7/2
نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام (جلسه دوم) نقش امام سجاد علیه السلام در رویش دوباره اسلام (جلسه دوم) تفاوت رفتاری مردم مدینه در دوران امام باقر نسبت به دوران امام حسین علیهم السّلام
جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس دانشگاه  برگزار شد جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس دانشگاه برگزار شد جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس دانشگاه با حضور اکثر اعضا برگزار شد.