اخبار روز 1398/6/27
برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای با حضور معاون فرهنگی دانشگاه جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی و اخلاق حرفه ای با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
ایجاد راهکار مناسب ارتباطی بین اولیاء دانشجویان با بدنه دانشگاه ایجاد راهکار مناسب ارتباطی بین اولیاء دانشجویان با بدنه دانشگاه لزوم توجه جدی به ترویج فعالیت ها و مسئو لیت های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در سطح جامعه
برگزاری نشست با موضوع چگونگی اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در محل بنیاد شهید برگزاری نشست با موضوع چگونگی اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در محل بنیاد شهید نشست کارشناسان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشکی تهران
تربیت زیر نگاه امام حسین تربیت زیر نگاه امام حسین شاید تکرار نام دل‌ربای امام حسین برای بعضی از امام حسینی‌ها و هیأتی‌ها، کم‌کم احساس صرفاً شعاری بودن را تداعی کند، برای همین لازم است گاهی ضرورت‌های این امر مهم که اتفاقاً مورد تأکید حضرات معصومین بوده است از باب تذکر اشاره شود
تربیت زیر نگاه امام حسین تربیت زیر نگاه امام حسین شاید تکرار نام دل‌ربای امام حسین برای بعضی از امام حسینی‌ها و هیأتی‌ها، کم‌کم احساس صرفاً شعاری بودن را تداعی کند، برای همین لازم است گاهی ضرورت‌های این امر مهم که اتفاقاً مورد تأکید حضرات معصومین بوده است از باب تذکر اشاره شود
تربیت زیر نگاه امام حسین تربیت زیر نگاه امام حسین شاید تکرار نام دل‌ربای امام حسین برای بعضی از امام حسینی‌ها و هیأتی‌ها، کم‌کم احساس صرفاً شعاری بودن را تداعی کند، برای همین لازم است گاهی ضرورت‌های این امر مهم که اتفاقاً مورد تأکید حضرات معصومین بوده است از باب تذکر اشاره شود