اخبار روز 1398/6/23
اجرای برنامه مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در بیمارستان مرکز طبی کودکان اجرای برنامه مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در بیمارستان مرکز طبی کودکان همایش شیرخوارگان حسینی با عنوان مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) برای چهارمین سال متوالی در مرکز طبی کودکان برگزار شد.