اخبار روز 1398/6/13
کارگاه قدرت عاطفه در خانواده ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد کارگاه قدرت عاطفه در خانواده ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد عدم تمرکز بروی نقاط منفی زندگی موجب احساس شادی و رضایتمندی است.
برگزاری اولین جلسه اتاق فکر بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه برگزاری اولین جلسه اتاق فکر بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه اولین جلسه اتاق فکر بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه با حضور تعدادی از صاحب نظران و مسئولین واحدهای فرهنگی دانشگاه در روز سه شنبه 12 شهریور، در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.