اخبار روز 1398/6/5
پنجم شهریور  روز داروسازی و  روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی فیلسوف ری پنجم شهریور روز داروسازی و روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی فیلسوف ری پنجم شهریور روز داروسازی و روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی فیلسوف ری گرامی باد.
برگزاری دومین روز از دوره ی آموزشی دبیران بشاگردی در محل معاونت فرهنگی برگزاری دومین روز از دوره ی آموزشی دبیران بشاگردی در محل معاونت فرهنگی برگزاری دومین روز از دوره ی آموزشی دبیران بشاگردی در محل معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مباهله یعنی چه؟ مباهله یعنی چه؟ مباهله یعنی چه؟ چه ویژگیهائی دارد؟ چرا پیامبر(ص)با مسیحیان نجران مباهله نمود؟ آیا قبل ویا بعداز پیامبر(ص)مباهله کردن سابقه داشته؟
مباهله یعنی چه؟ مباهله یعنی چه؟ مباهله یعنی چه؟ چه ویژگیهائی دارد؟ چرا پیامبر(ص)با مسیحیان نجران مباهله نمود؟ آیا قبل ویا بعداز پیامبر(ص)مباهله کردن سابقه داشته؟