اخبار روز 1398/6/3
کارگاه آموزش خدمات سلامت به گروه جهادی شهید حججی از هرمزگان کارگاه آموزش خدمات سلامت به گروه جهادی شهید حججی از هرمزگان با همکاری مشترک بسیج جامعه پزشکی و معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه آموزش خدمات سلامت به گروه جهادی شهید حججی برگزار شد.
روز کارمند گرامی باد! روز کارمند گرامی باد! همه ساله در هفته دولت روز 4 شهریور به روز کارمند اختصاص می یابد....
روز کارمند گرامی باد! روز کارمند گرامی باد! همه ساله در هفته دولت روز 4 شهریور به روز کارمند اختصاص می یابد....