اخبار روز 1398/5/27
در غدیر خم چه گذشت! در غدیر خم چه گذشت! هفتاد هزار نفر از شهر مدینه همراه نبی خدا شدند تا در آخرین حج پیامبر، در کنارش باشند.....
در غدیر خم چه گذشت! در غدیر خم چه گذشت! هفتاد هزار نفر از شهر مدینه همراه نبی خدا شدند تا در آخرین حج پیامبر، در کنارش باشند.....