اخبار روز 1398/5/21
عرفه چیست؟ و در عرفه چه باید کرد؟ عرفه چیست؟ و در عرفه چه باید کرد؟ تا غروب آفتاب دستش رو به آسمان بلند بود و با تضرع اشک می ریخت ... تا بالاخره بخشیده شد...