اخبار روز 1398/4/19
دانشگاه علوم پزشکی تهران متبرک به پرچم سبز حرم رضوی شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران متبرک به پرچم سبز حرم رضوی شد. در دهه کرامت بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با پرچم بارگاه ملکوتی امام هشتم متبرک شدند