اخبار روز 1398/4/11
برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی  دانشگاه برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه باحضور اکثریت اعضا برگزار شد.
برگزاری کارگاه اصول و قوانین مالیاتی ویژه سازمانهای مردم نهاد برگزاری کارگاه اصول و قوانین مالیاتی ویژه سازمانهای مردم نهاد کارگاه اصول و قوانین مالیاتی ویژه سازمانهای مردم نهاد 10 تیر 98 در سالن جلسات معاونت برگزار شد.