اخبار روز 1398/4/10
تقدیر از از بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان جامع بانوان آرش تقدیر از از بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان جامع بانوان آرش تقدیر معاونت های درمان و فرهنگی دانشگاه از بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان جامع بانوان آرش