اخبار روز 1398/4/9
برگزاری اردوی جهادی در روستای علی آباد دمق در ملایر برگزاری اردوی جهادی در روستای علی آباد دمق در ملایر به همت ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در روستای محروم علی آباد دمق شهرستان ملایر اردوی جهادی برگزار شد.