اخبار روز 1398/3/29
برگزاری دومین جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه برگزاری دومین جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه دومین جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
بازدید از رقبات موقوفه مرحوم بهرامی واقف بیمارستان کودکان بهرامی بازدید از رقبات موقوفه مرحوم بهرامی واقف بیمارستان کودکان بهرامی به همت معاونت فرهنگی بازدید از رقبات موقوفه مرحوم بهرامی واقف بیمارستان کودکان بهرامی انجام شد.
پویش «تهران شهر بدون دخانیات» در دانشگاه علوم پزشکی تهران پویش «تهران شهر بدون دخانیات» در دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون فرهنگی دانشگاه، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را خط مقدم و پیشرو در شهر عاری از دخانیات دانست