اخبار روز 1398/3/27
برگزاری جلسه بیمارستان عاری از دخانیات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه بیمارستان عاری از دخانیات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی جلسه باموضوع بیمارستان عاری از دخانیات با حضور دکتررستمیان معاون فرهنگی در محل بیمارستان ولیعصر برگزار شد.