اخبار روز 1398/3/25
گرامیداشت مقام حضرت خدیجه با حضور بانوان خیر حوزه سلامت گرامیداشت مقام حضرت خدیجه با حضور بانوان خیر حوزه سلامت در نخستین نشست بانوان خیر حوزه سلامت به ضرورت ایجاد ساختار شورای بانوان حامی دانشگاه در زیر مجموعه بنیاد حامی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید شد.